UCHWAŁA Nr 381/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 381/2018

    Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 394/2017 z dnia 13.12.2017r. w sprawie montażu rolet
zewnętrznych.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018r. poz. 168) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach
z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), w związku z odstąpieniem poprzedniego wykonawcy i wyborem nowej oferty na montaż rolet zewnętrznych w bazie noclegowej w Warszawie, postanawia:

§1

Zmienia się postanowienia §1 uchwały nr 394/2017 Prezydium ORL w Katowicach z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie montażu rolet zewnętrznych w następujący sposób:

„Wyrazić zgodę na zakup montaż rolet zewnętrznych w bazie noclegowej w Warszawie
przy ul. Sobieskiego 102a przeznaczając na ten cel kwotę 14.290 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100).”

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§3

Ustala się tekst jednolity uchwały nr 394/2017 Prezydium ORL w Katowicach z dnia
13 grudnia 2017 r. w sprawie montażu rolet zewnętrznych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

               Skarbnik                                                                        Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jan Cieślicki                                                               Tadeusz Urban
 

 

 Załącznik
do uchwały Prezydium ORL Nr 381/2018
z dnia 6.06.2018 r.


Tekst jednolity uchwały nr 394/2017 Prezydium ORL w Katowicach z dnia
13 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania montażu rolet zewnętrznych

UCHWAŁA Nr 394/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 grudnia 2017 r.

 

w sprawie: montażu rolet zewnętrznych

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na zakup montaż rolet zewnętrznych w bazie noclegowej w Warszawie
przy ul. Sobieskiego 102a przeznaczając na ten cel kwotę 14.290 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                Skarbnik                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

              Jerzy Rdes                                                     Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-06-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-08-26
Ilość odsłon artykułu 855