UCHWAŁA Nr 44/2015 ORL

UCHWAŁA Nr 44/2015

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 września 2015 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na dostawę i montaż szaf i regałów przesuwnych

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 17 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 651 ze zm.) oraz zgodnie uchwałą nr 17/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przebudowy i modernizacji Domu Lekarza, uwzględniając opinię Zespołu Prezydium ORL ds. Modernizacji i Remontu Domu Lekarza, postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 115.000,00 zł brutto (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych) na dostawę i montaż szaf i regałów przesuwnych przeznaczonych do archiwum dokumentacji Śląskiej Izby Lekarskiej, w związku z prowadzonym remontem w Domu Lekarza, poziom -2.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Tomaszowi Musiołowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą MITUM Tomasz Musioł. Umowy z wykonawcą mogą być zawierane sukcesywnie, w związku z realizowanymi etapami prowadzonych prac.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 
               Skarbnik                                                                                                   Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jerzy Rdes                                                                                         Jacek Kozakiewicz

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-09-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-11-08
Ilość odsłon artykułu 3351