UCHWAŁA Nr 311/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 311/2017

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 października 2017 r.

 

w sprawie: przekazania środków finansowych na wymianę agregatu chłodniczego
wraz z chłodnicą i osprzętem sali audytoryjnej


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016r. poz. 522 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1
1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty w wysokości 54.120 zł brutto na wymianę agregatu chłodniczego wraz z chłodnicą i osprzętem dla centrali wentylacyjnej sali audytoryjnej w obiekcie Dom Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Elżbiecie Kapskiej oraz Andrzejowi Kapskiemu, prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „HEATING” spółka cywilna Elżbieta Kapska, Andrzej Kapski z siedzibą w Bielsku-Białej.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2
Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4
1. W związku z nie podpisaniem umowy przez Zbigniewa Janika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Janik Zbigniew „Klima Serwis Katowice” z siedzibą w Chorzowie uchyla się uchwałę nr 235/2017 Prezydium ORL z dnia 9.08.2017r.
w sprawie przekazania środków finansowych na wymianę sprężarki systemu wentylacji sali audytoryjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Skarbnik                                                                    Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jerzy Rdes                                                                Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2017-10-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-12-03
Ilość odsłon artykułu 1421