UCHWAŁA Nr 215/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 215/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 lipca 2017 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wyjścia
ewakuacyjnego i zagospodarowania terenu


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1
1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 29.028 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem złotych) na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wyjścia ewakuacyjnego i zagospodarowania terenu dla obiektu Dom Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Grzegorzowi Sewerynowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Biuro Usług Projektowych „Seweryn Projekt” Architekt Grzegorz Seweryn ul. Wojska Polskiego 3/221 41-400 Mysłowice.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2
Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                Skarbnik                                                             Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej

              Jerzy Rdes                                                  Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-07-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-10-28
Ilość odsłon artykułu 1566