UCHWAŁA Nr 51/2011 ORL

UCHWAŁA Nr 51/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 26 października 2011 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 26/2002 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 11.10.2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków Śląskiej Izby Lekarskiej.


Na podstawie art. 5 pkt. 19 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 2009, nr 219, poz. 1708) Okręgowa Rada Lekarska
w Katowicach uchwala co następuje:

§1

Do uchwały nr 26/2002 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 11 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków Śląskiej Izby Lekarskiej wprowadza się następujące zmiany:

1. Użyte w tytule oraz treści uchwały nr 26/2002 Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Regulaminu przyznawania pomocy socjalnej dzieciom nieżyjących członków Śląskiej Izby Lekarskiej określenie „dzieciom nieżyjących członków Śląskiej Izby lekarskiej” zastępuje się określeniem „dla dzieci zmarłych członków Śląskiej Izby Lekarskiej”.

2. W regulaminie przyznawania pomocy socjalnej dla dzieci zmarłych członków Śląskiej Izby Lekarskiej stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały ORL nr 26/2002, dotychczasowy §6 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wysokość świadczenia oblicza się według następujących zasad:
a) dla dzieci do 13 roku życia – świadczenie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy przychodem osiąganym na osobę uprawnionego, a 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, osiąganego w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa GUS,
b) dla dzieci powyżej 13 roku życia – świadczenie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy przychodem osiąganym na osobę uprawnionego, a 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa GUS.
1. W obydwu przypadkach wysokość świadczenia przyznanego na jedno dziecko nie może przekroczyć kwoty 500 zł brutto. W razie gdy wysokość świadczenia obliczona według zasad określonych w ust. 1 wynosi mniej niż 200 złotych brutto uprawnionemu przyznaje się świadczenie w wysokości 200 złotych brutto.
2. Przychodem na osobę uprawnioną jest przychód przypadający na osobę uprawnionego w jego gospodarstwie domowym na dzień złożenia wniosku.”

3. W regulaminie przyznawania pomocy socjalnej dla dzieci zmarłych członków Śląskiej Izby Lekarskiej stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały ORL nr 26/2002, dotychczasowy §7 otrzymuje następujące brzmienie:

„Świadczenie socjalne zostaje przyznane na okres do jednego roku”

4. W regulaminie przyznawania pomocy socjalnej dla dzieci zmarłych członków Śląskiej Izby Lekarskiej stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały ORL nr 26/2002 dotychczasowy §8 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Jeśli według zasad określonych w §6 świadczenie socjalne nie przysługuje, wówczas uprawniony otrzymuje jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 złotych brutto. Po spełnieniu warunków określonych w §6 regulaminu, osoba, która otrzymała jednorazowe świadczenie może ubiegać się o przyznanie świadczenia socjalnego.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium ORL, na wniosek Skarbnika, może przyznać świadczenie socjalne z pominięciem zasad określonych w §1 i 6.”

§2

Ustala się tekst jednolity regulaminu przyznawania pomocy socjalnej dla dzieci zmarłych członków Śląskiej Izby Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 26/2002 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 11 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy socjalnej dla dzieci zmarłych członków Śląskiej Izby Lekarskiej.
Tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Zobowiązać Dyrektora Biura Śląskiej Izby Lekarskiej do realizacji niniejszej uchwały.

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.


§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz                                            Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej            Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                 Jacek Kozakiewicz
 

 

Załącznik
do uchwały ORL Nr 51/2011
z dnia 26.10.2011 r.


REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY SOCJALNEJ DLA DZIECI ZMARŁYCH CZŁONKÓW ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ


I. PRZEPISY OGÓLNE

§1

Regulamin określa zasady i tryb przyznawania świadczeń pieniężnych dla dzieci zmarłych lekarzy przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach.

§2

Użyte w regulaminie terminy oznaczają:
1. osoba uprawniona – dziecko zmarłego lekarza – członka Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach – które w dacie podjęcia uchwały przez Prezydium Śląskiej Izby Lekarskiej nie ukończyło 18 lat, oraz dziecko w wieku od 18 do 26 lat pobierające naukę w szkole,
2. świadczenie socjalne – świadczenie pieniężne wypłacane na podstawie uchwały Prezydium Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach ze środków przewidzianych na ten cel w budżecie Izby.

II. ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

§3

Wniosek o przyznanie świadczenia może złożyć:
a) osoba uprawniona, która ukończyła 18 lat,
b) przedstawiciel ustawowy osoby uprawnionej, która nie ukończyła 18 lat,
c) opiekun prawny osoby uprawnionej,
d) członek Śląskiej Izby Lekarskiej,
e) koła i delegatury Śląskiej Izby Lekarskiej.

§4

1. Pisemny wniosek należy złożyć w biurze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.
2. Do wniosku należy dołączyć:
a) odpis aktu urodzenia uprawnionej osoby,
b) zaświadczenie o pobieraniu nauki,
c) zaświadczenie o wysokości przychodów uzyskiwanych przez osobę
uprawnioną lub osobę, w której gospodarstwie domowym osoba
uprawniona przebywa
d) oświadczenie o nie posiadaniu innych źródeł przychodu,
e) odpis aktu zgonu rodzica
f) opinię delegatury


§5

1. Wniosek wraz z opinią delegatury Dyrektor Biura Śląskiej Izby Lekarskiej przekazuje Skarbnikowi Śląskiej Izby Lekarskiej.
2. Skarbnik, w oparciu o wniosek wraz z załączonymi dokumentami, przedkłada Prezydium Śląskiej Izby Lekarskiej projekt uchwały w przedmiocie przyznania świadczenia.

§6

1. Wysokość świadczenia oblicza się według następującego zasad:
a) dla dzieci do 13 roku życia – świadczenie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy przychodem osiąganym na osobę uprawnionego, a 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, osiąganego w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa GUS,
b) dla dzieci powyżej 13 roku życia – świadczenie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy przychodem osiąganym na osobę uprawnionego, a 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa GUS.
2. W obydwu przypadkach wysokość świadczenia przyznanego na jedno dziecko
nie może przekroczyć kwoty 500 zł brutto. W razie gdy wysokość świadczenia obliczona
według zasad określonych w ust. 1 wynosi mniej niż 200 złotych brutto uprawnionemu
przyznaje się świadczenie w wysokości 200 złotych brutto.
3. Przychodem na osobę uprawnioną jest przychód przypadający na osobę
uprawnionego w jego gospodarstwie domowym na dzień złożenia wniosku.

§7

Świadczenie socjalne zostaje przyznane na okres do jednego roku.

§8

1. Jeśli według zasad określonych w §6 świadczenie socjalne nie przysługuje, wówczas uprawniony otrzymuje jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 złotych brutto.
Po spełnieniu warunków określonych w §6 regulaminu, osoba, która otrzymała jednorazowe świadczenie może ubiegać się o przyznanie świadczenia socjalnego.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium ORL, na wniosek Skarbnika, może przyznać świadczenie socjalne z pominięciem zasad określonych w §1 i 6

§ 9

1. Jeżeli w okresie pobierania świadczenia przychód osiągany przez osobę uprawnioną przekroczy przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto Prezydium Śląskiej Izby Lekarskiej może podjąć uchwałę o cofnięciu świadczenia.
2. Uprawnienie do świadczenia socjalnego wygasa w razie:
a) zaprzestania nauki przez osobę uprawnioną,
b) zaistnienia szczególnych okoliczności, które powodują, że korzystanie ze świadczeń socjalnych byłoby nieetyczne.
3. Wygaśnięcie uprawnienia do świadczenia stwierdza w drodze uchwały Prezydium Śląskiej Izby Lekarskiej.
4. Zaprzestanie wypłaty świadczenia następuję z miesiącem następnym po miesiącu,
w którym świadczenie zostało cofnięte lub prawo do niego wygasło.


III. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§10

Świadczenia socjalne przyznane na podstawie przepisów uprzednio obowiązujących są wypłacane według zasad dotychczasowych do końca okresu na jaki zostały przyznane.

§11

Traci moc Regulamin przyznawania stypendium dla dzieci lekarzy.

§12

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Okręgową Radę Lekarską.

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-10-26
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2011-11-28
Ilość odsłon artykułu 6458