UCHWAŁA Nr 46/2019 ORL

UCHWAŁA Nr 46/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 maja 2019 r.

 

w sprawie: zadań Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie §19 ust. 4 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dna 5 kwietnia 2014 r., uchwala co następuje:

§1

Ustala się, że do zadań Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach należy:
1. opiniowanie wniosków podmiotów zamierzających prowadzić kształcenie podyplomowe,
2. inicjowanie lub organizowanie doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz szkolenia podyplomowego w zawodach medycznych, nadto koordynowanie w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach działań w ww. zakresie,
3. przygotowanie projektów uchwał, opinii i stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie doskonalenia zawodowego przed- i podyplomowego, w szczególności projektów opinii nadsyłanych projektów aktów prawnych, projektów stanowisk w sprawie aktualnych zdarzeń oraz zapytań kierowanych do Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,
4. monitorowanie procesów legislacyjnych w zakresie przed- i podyplomowego doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz innych zawodów medycznych – staży podyplomowych, specjalizacji, kształcenia ustawicznego i nabywania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych,
5. tworzenie i aktualizowanie bazy danych o kandydatach na przedstawicieli i ekspertów Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do różnych gremiów decydujących o organizacji kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów,
6. wnioskowanie o współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, CMKP, CEM, towarzystwami medycznymi, medycznymi samorządami zawodowymi i innymi organizacjami w zakresie doskonalenia zawodowego, a także prezentacja stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w ramach tej współpracy,
7. opiniowanie spraw lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu,
8. współpraca z Ośrodkiem Kształcenia Lekarzy i Lekarzy Dentystów funkcjonującym w ramach Biura Śląskiej Izby Lekarskiej ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru merytorycznego nad organizowanymi i prowadzonymi szkoleniami.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                   Sekretarz                                                                          Prezes
     Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

               Krystian Frey                                                                  Tadeusz Urban

  

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-05-22
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-08-08
Ilość odsłon artykułu 428