UCHWAŁA Nr 33/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 33/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25.01.2012r.
w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia
kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez
organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461, Nr 117 poz. 790, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz. 1600, z 2006 r.) i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia podmiotu DenCo - dental conference z siedzibą w Mikołowie ul. Jasna 1-5 wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000082-002-0005 o ponowne potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego, uchwala się, co następuje:

§1

Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w terminie od 18.02.2012 r. do 19.02.2012r. na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym kurs doskonalący „Implantoprotetyka na implantach od A do Z cz. IF\ na podstawie ponownie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego realizacji, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez podmiot DenCo - dental conference z siedzibą w Mikołowie ul. Jasna 1-5 wpisany do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000082-002-0005.

§2

Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz oznacza się kolejnym numerem 55-000082-002-0006

§3

Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone nowym numerem, określonym w § 2.

§4

1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.

Sekretarz                                                                                                       Prezes
Okręgowej Rady Lekarskie|                                                                       Okręgowej Rady Lekarskiej
Andrzej Postek                                                                                            Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2012-03-07
Ilość odsłon artykułu 5680