2015

Nr uchwały

/2015

Uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

1

Karty Dużej Rodziny Lekarskiej

2

nagrody za najlepsze wyniki z Lekarskiego Egzaminu Końcowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

3

umorzenia postępowania mającego na celu stwierdzenie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu

4

odmowy uchylenia uchwały nr 54/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza dentysty

5

opłat za czynności Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej

6

upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do podjęcia uchwały w sprawie regulaminu umieszczania ogłoszeń w piśmie Śląskiej Izby Lekarskiej – „PRO MEDICO” oraz na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej

7

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach

8

przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2014

9

przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2014

10

przyjęcia projektu budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na rok 2015

11

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach.

12

wykreślenia indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

13

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność do wykonywania zawodu

14

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach.

15

programu informatycznego do prowadzenia rejestrów lekarzy

16

zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza

17

przystąpienia do przebudowy i modernizacji Domu Lekarza

18

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach.

19

wykreślenia wpisu indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania oraz indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego prowadzonej przez lek. Z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

20

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

21

rozwiązania i powołania komisji problemowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

22

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach

23

udzielenia Prezesowi ORL w Katowicach pełnomocnictwa do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na posiedzeniu Fundatora Fundacji „Pro Medico”.

24

udzielenia Prezesowi ORL w Katowicach pełnomocnictwa do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na posiedzeniu Fundatora Fundacji „Lekarzom Seniorom”

25

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. z działalności w roku 2014

26

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.

27

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.

28-31

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.

32

podziału zysku Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. za rok 2014

33

udzielenia Prezesowi ORL pełnomocnictwa do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Dom Lekarza” Sp. z o.o.

34

utworzenia Lekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Śląskiej Izbie Lekarskiej

35

zmiany uchwały nr 83/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z 17 grudnia 2014 r. w sprawie zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu

36

wykonania tablicy pamiątkowej

37

umorzenia postępowania w przedmiocie oceny zdolności lekarza do wykonywania zawodu

38

umorzenia postępowania w przedmiocie oceny zdolności lekarza do wykonywania zawodu

39

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach

40

powołania zespołu wizytacyjnego dla oceny wykonywania zawodu przez lekarza w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania, wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

41

wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej prowadzonej przez lekarza z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

42

regulaminu Karty Dużej Rodziny Lekarskiej i zmiany innych uchwał

43

programu informatycznego do prowadzenia rejestrów lekarzy

44

zawarcia umowy na dostawę i montaż szaf i regałów przesuwnych

45

odmowy uchylenia uchwały nr 38/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza

46

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

47

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza dentysty do wykonywania zawodu

48

powołania składu komisji lekarskiej dla oceny zdolności do wykonywania zawodu przez lekarza dentystę

49

uchylenia uchwały nr 64/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza, utrzymanej w mocy uchwałą nr 28/14/VII-pouf. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 7.11.2014 r.

50

zawarcia z Ministrem Zdrowia umowy na przekazanie w 2015 roku środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawie o izbach lekarskich

51

wyboru banków prowadzących lokatę środków pieniężnych Śląskiej Izby Lekarskiej

52

powołania zespołu wizytacyjnego dla oceny wykonywania zawodu przez lekarza wykonującą zawód w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

53

powołania Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

54

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach

55

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza dentysty do wykonywania zawodu

Apel do MZ

w sprawie zwiększenia środków finansowych na stomatologię i podjęcia innych działań

56

zmiany uchwały nr 4/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL w Katowicach

57

zmiany uchwały ORL nr 81/2014 z dnia 17.12.2014 r. w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2015 roku

58

objęcia opieką grobu lekarzy na Cmentarzu Na Rossie

59

odmowy uzupełnienia uchwały nr 48/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powołania składu komisji lekarskiej dla oceny zdolności do wykonywania zawodu przez lekarza dentystę

60

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

61

powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

62

zwołania XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach

63

terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2016 roku

64

zmiany zasad udzielania pożyczek z funduszu socjalnego

65

umorzenia postępowania w przedmiocie oceny zdolności lekarza do wykonywania zawodu

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-03-07
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-08-27
Ilość odsłon artykułu 4773