UCHWAŁA Nr 1800/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 1800/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy serwisowej i zakup oprogramowania dla celów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i ewidencji majątku

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1
1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 2.214 zł brutto miesięcznie (słownie: dwa tysiące dwieście czternaście złotych) na zawarcie rocznej umowy serwisowej do oprogramowania finansowo-księgowego Comarch ERP Optima dla celów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i ewidencji majątku.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, J. Bajonowskiemu, D. Bojarczukowi, K. Sadownikowi prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 2BSOFT S.C. J. Bajonowski, D. Bojarczuk, K. Sadownik w Gliwicach.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia aneksu do umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.
4. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 4.000 zł brutto na wykonanie w oprogramowaniu finansowo-księgowego Comarch ERP Optima dla celów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i ewidencji majątku:
- utworzenia schematu sprawozdań finansowych (Bilans, RZiS)
- utworzenia schematu przeksięgowań z tytułu zamknięcia roku bilansowego (przeniesienie kont wynikowych)
- utworzenia schematu sprawozdań ŚIL na potrzeby wewnętrzne (budżetowanie)
- podział kosztów wg. prewspółczynnika.

§2
Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

              Skarbnik                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jan Cieślicki                                                          Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-12-19
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-01-25
Ilość odsłon artykułu 662