UCHWAŁA Nr 261/2016 Prezydium ORL

   UCHWAŁA Nr 261/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 19 października 2016 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na wykonanie aktualizacji wpisów w Ewidencji Gruntów i Budynków dot. nieruchomości Dom Lekarza


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 522) oraz zgodnie z §1 pkt 2 uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 1.960 zł brutto na wykonanie aktualizacji wpisów w Ewidencji Gruntów i Budynków dot. nieruchomości „Dom Lekarza”, mieszczącego się w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Włodzimierzowi Oziębło i Ireneuszowi Grzegorkowi, prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Handlu „Vektor” S.C. I. Grzegorek, W. Oziębło.
3. Upoważnić Prezesa i Skarbnika ORL do zawarcia umowy na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

                 Skarbnik                                                                       Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

              Jerzy Rdes                                                              Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-10-19
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-20
Ilość odsłon artykułu 2537