APEL NR 4 XXXI OZL W SPRAWIE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

APEL nr 4

XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach
z dnia 31 marca 2012r.

 

w sprawie zmiany warunków umowy świadczeniodawców z NFZ

 

W związku z tym, że kary umowne nakładane na świadczeniodawców przez NFZ m. in. za błędy przy wypisywaniu recept refundowanych, znajdują swoje oparcie w wadliwych podstawach prawnych, XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach apeluje do wszystkich świadczeniodawców, którzy mają podpisane umowy z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych, aby wystąpili do NFZ z pisemnym wnioskiem o zmianę warunków umowy, polegającą na wykreśleniu z niej zapisów dotyczących tych kar.

Zjazd rekomenduje następujący tryb postępowania :
 wnioski należy składać za pośrednictwem Biura ŚIL w terminie, który zostanie podany w specjalnym komunikacie na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej,
 zachować formę i treść wniosków zgodnie z wzorem jaki zamieszczony zostanie na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej.

UZASADNIENIE

Zapisy o karach umownych, jakie znajdują się w umowach o udzielanie świadczeń zdrowotnych, podpisywanych przez NFZ ze świadczeniodawcami dotyczą m.in. kar za „błędy” przy wypisywaniu recept, są umieszczane na podstawie przepisów zawartych w §29 – 31 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ponieważ treść tych przepisów przekracza ustawowe upoważnienie, przepisy należy uznać za niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zobowiązany przez ostatni Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy, złożył niedawno odpowiedni wniosek w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego.
W związku z powyższym, z uwagi na wadliwość podstawy prawnej „kar umownych”, uzasadnionym jest wniosek świadczeniodawców o usunięcie zapisów o „karach umownych” z umów podpisywanych przez NFZ.
Zgodnie z §43 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: „Każda ze stron umowy może w uzasadnionych przypadkach wnioskować na piśmie  o zmianę warunków umowy”. Zgodnie z §43 ust. 2 w/w załącznika w przypadku złożenia takiego wniosku – „strony nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wniosku podejmują czynności zmierzające do ustalenia nowych warunków umowy, chyba, że strona umowy, do której skierowano wniosek nie wyrazi zgody na zmianę warunków umowy i uzasadni swoje stanowisko na piśmie”. Wykreślenie wadliwych zapisów o karach umownych dla świadczeniodawców jest tym bardziej konieczne, że podobne kary nakładane za „błędy przy wypisywaniu recept refundowanych” – w odniesieniu  do ogółu lekarzy zostały uchylone przez Sejm w wyniku nowelizacji ustawy o refundacji leków, która nastąpiła po pamiętnej akcji pieczątkowej lekarzy.

 

 

Sekretarz                                                                     Przewodniczący
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                          XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Bartłomiej Kiszka                                                       Jarosław Markowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2012-03-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-24
Ilość odsłon artykułu 5750