UCHWAŁA NR 2/2015 XXXV OZL

UCHWAŁA NR 2/2015


XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 28 marca 2015 r.

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach

 

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, na podstawie §5 pkt b regulaminu obrad XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2015 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 28.03.2015 r., uchwala co następuje:

§1

Przyjąć następujący porządek obrad:
I godz. 900
1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wprowadzenie sztandaru, hymn.
3. „Pro memoria” – wspomnienia o zmarłych lekarzach i lekarzach dentystach.
4. Uchwalenie regulaminu obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Prezydium Zjazdu.
7. Wybór Komisji Zjazdowych:
- mandatowej,
- regulaminowej,
- wniosków i uchwał.
945 – 1000 przerwa
II godz. 1000
8. Powitanie Gości.
9. Wykład okolicznościowy „Rola Kresów w kształtowaniu się śląskiego środowiska
lekarskiego” - prof. Stanisław Nicieja – Rektor Uniwersytetu Opolskiego.
10. Wręczenie odznaczeń państwowych i samorządowych.
11. Wystąpienie Prezesa ORL.
12. Wystąpienia zaproszonych Gości.
1245 – 1300 przerwa

III godz. 1300

13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
14. Sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej z działalności w 2014 roku.
15. Sprawozdanie finansowe za rok 2014.
16. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
17. Dyskusja nad sprawozdaniami.
18. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań:
- Okręgowej Rady Lekarskiej,
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
19. Uchwalenie absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej.
20. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
21. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego.
22. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Wyborczej.
23. Dyskusja nad sprawozdaniami.
24. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań:
- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
- Okręgowego Sądu Lekarskiego,
- Okręgowej Komisji Wyborczej.
25. Uchwalenie budżetu na 2015 rok.
26. Dyskusja.
27. Podjęcie uchwał XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy.
28. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 


                    Sekretarz                                                                                     Przewodniczący
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                           XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2015-03-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-05-09
Ilość odsłon artykułu 3114