STANOWISKO ORL z 23.05.2012

STANOWISKO

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 maja 2012 r.

 

w sprawie: aneksu, zgodnego z Zarządzeniem Nr 25/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 r., do umowy o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom, jaki przesyłany jest lekarzom przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

 


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, mając na uwadze konieczność podjęcia działań na rzecz obrony interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy, zwraca uwagę na skrajnie niekorzystne i zagrażające interesom lekarzy oraz dobru ich pacjentów postanowienia zawarte w aneksie do umowy o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom, który przesyłany jest lekarzom przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ.


Mając na uwadze potrzebę zmiany niekorzystnych postanowień aneksów zaproponowanych przez NFZ, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach rekomenduje lekarzom powstrzymanie się z ich podpisaniem do czasu doprowadzenia do ich zmiany, poprzez wyeliminowanie postanowień wskazywanych przez samorząd lekarski jako skrajnie niekorzystnych i pozostających w sprzeczności ze zmienioną ustawą refundacyjną.
 

Wśród spornych postanowień umowy szczególnie należy wyróżnić §9 ust. 1 umowy, który stanowi o obowiązku uiszczenia przez lekarza kwoty stanowiącej równowartość kwoty nienależnej refundacji w tych przypadkach, które zostały ujęte w przepisie art. 48 ust. 8 pierwotnego tekstu ustawy refundacyjnej. Po proteście samorządu lekarzy przepis art. 48 ust. 8 ustawy refundacyjnej, wolą Parlamentu, został uchylony. Wprowadzenie, w zaproponowanej lekarzom umowie, obowiązku zwrotu kwoty nienależnej refundacji stanowi złamanie nowego kierunku ustalonego wspólnie przez samorząd lekarski wraz z Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ, potwierdzonego wolą Parlamentu.


Podkreślenia wymaga fakt, iż przesyłany lekarzom aneks nie uwzględnia propozycji i stanowiska samorządu lekarskiego. Został on opracowany jednostronnie przez Prezesa NFZ, wbrew ustaleniom spotkania z dnia 26 października 2011 r., na którym przyjęto, iż NFZ wraz z Naczelną Radą Lekarską opracuje wspólnie i w porozumieniu treść umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych.

 


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach wyraża także zaniepokojenie, iż zainicjowane w dniu 4 stycznia 2012 r. w Ministerstwie Zdrowia z udziałem zespołu Naczelnej Rady Lekarskiej, Prezesa NFZ oraz Ministra Zdrowia ustalenia w zakresie zdefiniowania zwrotu „nieudokumentowane względy medyczne” nie przyniosły rezultatu. Pomimo tego NFZ w przesyłanym lekarzom aneksie wykorzystał zwrot do określenia przesłanki obowiązku uiszczenia kwoty nienależnej refundacji.

 

 

                Sekretarz                                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

           Andrzej Postek                                                                          Jacek Kozakiewicz 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-05-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-20
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-07-20
Ilość odsłon artykułu 7483