UCHWAŁA NR 2/2016 XXXVI OZL

                UCHWAŁA NR 2/2016


XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 9 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach

 

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, na podstawie §5 pkt b regulaminu obrad XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2016 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 9.04.2016 r., uchwala co następuje:

§1

Przyjąć następujący porządek obrad:
I godz. 900

1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wprowadzenie sztandaru, hymn.
3. „Pro Memoria” – wspomnienie zmarłych lekarzy i lekarzy dentystów.
4. Uchwalenie regulaminu obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu.
7. Wybór Komisji Zjazdowych:
- mandatowej,
- regulaminowej,
- wniosków i uchwał.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
9. Sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej z działalności w 2015 roku.
10. Sprawozdanie finansowe za rok 2015.
11. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań:
- Okręgowej Rady Lekarskiej,
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
14. Uchwalenie absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej.
15. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
16. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego.
17. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Wyborczej.
18. Dyskusja nad sprawozdaniami.
19. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań:
- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
- Okręgowego Sądu Lekarskiego,
- Okręgowej Komisji Wyborczej.
20. Uchwalenie budżetu na 2016 rok.

1115 – 1130 przerwa

II godz. 1130

21. Powitanie Gości.
22. Wystąpienie Prezesa ORL.
23. Wręczenie odznaczeń państwowych i samorządowych.
24. Wystąpienia zaproszonych Gości.
25. Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci lekarzy kresowych.
26. Dyskusja.
27. Podjęcie uchwał XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy.
28. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

 

                 Sekretarz                                                                                 Przewodniczący
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                           XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
               Gabriela Muś                                                                            Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2016-04-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-04-16
Ilość odsłon artykułu 2624