UCHWAŁA Nr 13/2016 ORL

 UCHWAŁA Nr 13/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 16 marca 2016 r.

 

w sprawie: wydania opracowania pod nazwą „Karta Praw Lekarza”

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt 18 i 23 i art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 651 ze zm.), w celu upowszechnienia wśród lekarzy i lekarzy dentystów wiedzy o przysługujących im prawach związanych z wykonywaniem zawodu, postanawia:

§1

1. Wydać wspólnie z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie i upowszechnić wśród członków samorządu lekarskiego opracowanie zbiorowe pod tytułem „Karta Praw Lekarza” zawierające wskazanie i omówienie przysługujących lekarzom i lekarzom dentystom praw związanych z wykonywaniem zawodu według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2016 r.
2. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie umowy w przedmiocie wspólnego wydania i zasad rozpowszechnienia opracowania, o którym mowa w ust. 1.

§2

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia przeznaczyć kwotę 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                Sekretarz                                                                        Prezes

   Okręgowej Rady Lekarskiej                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                             Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-03-16
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-01
Ilość odsłon artykułu 2632