UCHWAŁA Nr 41/2011 ORL

UCHWAŁA Nr 41/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 września 2011 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
do prowadzenia negocjacji i zawarcia umowy w przedmiocie najmu
nieruchomości - „Domu Lekarza Seniora” w Sosnowcu przy ul. Szpaków 11
i sprzedaży ruchomości stanowiących wyposażenie „Domu Lekarza Seniora”


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na podstawie art. 5 pkt 23 i art 25 pkt 4
oraz art. 26 ust 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009,
nr 219, poz. 1708) podejmuje następującą uchwałę:

§1
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach uznaje za zasadne prowadzenie dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy najmu nieruchomości - „Domu Lekarza Seniora” w Sosnowcu przy ul. Szpaków 11 i sprzedaży ruchomości stanowiących wyposażenie „Domu Lekarza Seniora”

§2
Zatwierdza warunki najmu nieruchomości - „Domu Lekarza Seniora” w Sosnowcu przy ul. Szpaków 11 i sprzedaży ruchomości stanowiących wyposażenie „Domu Lekarza Seniora” określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Upoważnia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do prowadzenia dalszych negocjacji i zawarcia umowy w przedmiocie najmu nieruchomości - „Domu Lekarza Seniora” w Sosnowcu przy ul. Szpaków 11 i sprzedaży ruchomości stanowiących wyposażenie „Domu Lekarza Seniora”.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierza się Prezesowi ORL.


Sekretarz                                                Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                     Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-10-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-10-25
Ilość odsłon artykułu 6338