UCHWAŁA Nr 152/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 152/2015

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 10 czerwca 2015 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na wykonanie prac remontowych sieci CO i CWU


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015 r., poz. 651) oraz zgodnie z §1 pkt 2 uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz uchwały nr 17/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przebudowy i modernizacji Domu Lekarza, uwzględniając opinię Zespołu Prezydium ORL ds. Modernizacji i Remontu Domu Lekarza, postanawia:

§1
1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) plus VAT na remont sieci CO i CWU prowadzony w Domu Lekarza, poziom -2.
2. Wykonanie przedmiotu prac powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Bogdanowi Soszyńskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą BOG-BUD Usługi Remontowo-Budowlane Bogdan Soczyński.

§2
Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                  Skarbnik                                                                                                     Prezes
    Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

                Jerzy Rdes                                                                                            Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-06-10
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-07-23
Ilość odsłon artykułu 4186