UCHWAŁA Nr 62/2016 ORL

  UCHWAŁA NR 62/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 grudnia 2016 roku.

 

w sprawie: trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek
członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej.


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt.7 oraz art.114 ust.3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 522), stosownie do postanowień zawartych w Regulaminie Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz Uchwały Nr 14/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy z 27.03.2010 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej ŚIL, realizując uchwałę Nr 13/2012 XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 31.03.2012 w sprawie zaległych składek członkowskich, w związku z tezami zawartymi w postanowieniu Sądu Najwyższego
z 11.02.2016 roku postanawia:

§1
Uznać zaprzestanie terminowego płacenia przez członków ŚIL należnej składki członkowskiej za przewinienie zawodowe, a zaleganie z opłacaniem składki za więcej niż sześć okresów miesięcznych uznać za rażące naruszenie podstawowych obowiązków członka.

§2
W stosunku do członków, którzy zalegają z opłacaniem składki przez okres dłuższy niż sześć miesięcy i nie reagują na skierowane do nich wezwanie do uregulowania zaległości w wyznaczonym dodatkowym terminie, Skarbnik ORL, zgodnie z regulaminem kieruje do OROZ zawiadomienie o popełnieniu przewinienia zawodowego z wnioskiem
o wszczęcie postępowania.

§3
Niezależnie od postępowania o którym mowa w §2, w stosunku do członka zalegającego z opłacaniem składki przez okres 12 miesięcy, Skarbnik ORL postanawia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego w administracji albo występuje do Prezydium ORL
z wnioskiem o zaniechanie takiego postępowania ze względu na jego nieopłacalność
lub przewidywaną bezskuteczność.

§4
Na wniosek członka, który w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty zwrócił się z prośbą
o rozłożenie zaległości na raty, Skarbnik może w uzasadnionych okolicznościach rozłożyć ich spłatę wraz z odsetkami w maksymalnie 12 ratach. Niedotrzymanie ustalonych terminów spłaty rat pociąga wszczęcie postępowania opisanego w §2 i §3.

§5
Zobowiązać Skarbnika ORL do składania ORL w okresach półrocznych sprawozdania z wyników postępowań skierowanych na uzyskanie przez ŚIL zaległych składek członkowskich.

§6
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały trącą moc:
o Uchwała Nr 12/2009 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 25.04.2009 roku w sprawie wniosku o obniżenie wymiaru składki członkowskiej i wniosku o zwolnienie od składki członkowskiej,
o Uchwała Nr 17/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 18.04.2012 roku w sprawie lekarzy zalegających z płaceniem składki członkowskiej

 

                             Sekretarz                                                                       Prezes
               Okręgowej Rady Lekarskiej                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

                        Krystian Frey                                                             Jacek Kozakiewicz

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-12-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-01-18
Ilość odsłon artykułu 2365