UCHWAŁA Nr 38/2011 ORL

UCHWAŁA Nr 38/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 czerwca 2011 r.

 

w sprawie: zbycia udziałów Agencji Pośrednictwa Ubezpieczeniowego „Pro Medico” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Działając na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708) oraz § 10 ust. 2 umowy Agencji Pośrednictwa Ubezpieczeniowego „Pro Medico” Spółki z o.o., Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach uchwala
co następuje:

§1

Zbyć 48 udziałów Agencji Pośrednictwa Ubezpieczeniowego „Pro Medico” Spółki z o.o.
z siedzibą w Katowicach o łącznej wartości nominalnej 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) za łączną kwotę 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Polska z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zastępca Sekretarza                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                  Okręgowej Rady Lekarskiej

Krystian Frey                                          Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-06-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-10-28
Ilość odsłon artykułu 7019