UCHWAŁA Nr 60/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 60/2014

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 września 2014 r.

 

w sprawie: doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów członków
Śląskiej Izby Lekarskiej

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie art. 5 pkt 7 oraz art. 9 pkt 3a ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 r. nr 219 poz. 1708), art. 18 ust 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. nr 277 poz. 1634), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów uchwala co następuje:

§1

Jednym z celów samorządu zawodowego lekarzy jest umożliwienie jego członkom realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego, poprzez ich udział w organizowanych przez ten samorząd kursach. Uczestnictwo w poszczególnych kursach powinno być zapewnione jak najszerszej grupie lekarzy i lekarzy dentystów.

§2

Okręgowa Rada Lekarska uchwala regulamin określający zasady organizowania i przeprowadzania przez Śląską Izbę Lekarską kursów z zakresu doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


               Sekretarz                                                                        Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                            Jacek Kozakiewicz

 

 

Załącznik nr 1
do uchwały ORL nr 60/2014
z dnia 17.09. 2014 r.


REGULAMIN
ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KURSÓW DOSKOKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

§ 1
Przepisy wstępne

1. Wprowadza się następujące kategorie kursów z zakresu doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów członków Śląskiej Izby Lekarskiej:
a) kursy „ogólnodostępne”,
b) kursy typu „zamkniętego”.

§ 2
Kursy „ogólnodostępne”

1. Kursy „ogólnodostępne” są kursami organizowanymi dla bliżej nieokreślonej liczby uczestników, ograniczonej jedynie względami techniczno-organizacyjnymi. Dokładna liczba uczestników nie jest znana przed odbyciem się kursu. Możliwe jest jednak wstępne zgłaszanie zamiaru uczestnictwa przez osoby zainteresowane, które nie ma charakteru wiążącego. Kursy mają charakter nieodpłatny. Pomiędzy uczestnikiem szkolenia a ŚIL nie dochodzi do zawarcia umowy o szkolenie i nie jest znana wartość świadczenia niepieniężnego przypadającego na konkretnego uczestnika.
2. Ogłoszenie o kursie w swojej treści powinno zawierać informację o tematyce kursu, miejscu i dacie przeprowadzenia kursu, liczbie punktów edukacyjnych przyznawanych z tytułu uczestnictwa.
3. Śląska Izba Lekarska wydaje certyfikaty uczestnictwa na podstawie prowadzonej podczas kursu listy pod nazwą „certyfikat uczestnictwa”, osobom które zgłoszą chęć potwierdzenia uzyskania punktów szkoleniowych.

§ 3
Kursy typu „zamkniętego”

1. Kursy typu „zamkniętego” są szkoleniami o ograniczonej liczbie miejsc. Udział w szkoleniu jest uzależniony od uprzedniej rejestracji oraz uiszczenia opłaty rejestracyjnej stanowiącej odzwierciedlenie kosztów materiałów zużywalnych. Poprzez rejestrację, uiszczenie opłaty rejestracyjnej i potwierdzenie zakwalifikowania uczestnika do udziału w danym kursie dochodzi do zawarcia pomiędzy ŚIL, a uczestnikiem umowy o szkolenie. Umowa nie ma formy pisemnej.
2. Z tytułu uiszczenia opłaty rejestracyjnej, stanowiącej odzwierciedlenie kosztów materiałów zużywalnych wystawiana jest faktura VAT.
3. Ogłoszenie o kursie w swojej treści powinno zawierać informację o tematyce kursu, miejscu i dacie przeprowadzenia kursu, liczbie punktów edukacyjnych przyznawanych z tytułu uczestnictwa. W przypadku gdy w momencie zamieszczenia ogłoszenia o kursie znana jest konkretna wartość świadczenia niepieniężnego jaka przypada na danego uczestnika, rodząca konsekwencje podatkowe, ogłoszenie w swojej treści powinno zawierać informację o wysokości tego świadczenia.
4. W przypadku gdy w momencie zamieszczenia ogłoszenia o kursie znana jest konkretna wartość świadczenia niepieniężnego jaka przypada na danego uczestnika, Śląska Izba Lekarska zobowiązana jest do sporządzenia informacji PIT-8C, z zastrzeżeniem pkt 6.
5. Śląska Izba Lekarska wydaje certyfikaty uczestnictwa na podstawie prowadzonej listy pod nazwą „certyfikat uczestnictwa”, osobom które zgłoszą chęć potwierdzenia uzyskania punktów szkoleniowych.
6. W przypadku kursów, o których mowa w niniejszym paragrafie finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów, w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Śląska Izba Lekarska nie sporządza informacji PIT-8C.                    Sekretarz                                                                            Prezes
    Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

                Krystian Frey                                                               Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-09-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-11-15
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2014-11-15
Ilość odsłon artykułu 5283