UCHWAŁA Nr 103/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 103/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 29 marca 2017 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku za rok 2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), §13 ust. 4 uchwały nr 14/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Śląskiej Izby Lekarskiej oraz art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.), postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Śląskiej Izby Lekarskiej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 35.300.231,18 zł oraz zatwierdzić rachunek zysków i strat spółki za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.108.846,12 zł. Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

1. Dodatni wynik finansowy w wysokości 3.108.846,12 zł przeznaczyć na działalność statutową ŚIL.
2. Dokonać podziału zysku za 2016r. w wysokości 3.108.846,12 zł w następujący sposób:
1) Równowartość kwoty odsetek od pożyczek udzielonych z funduszu socjalnego pożyczkowego w wysokości 194.873,57 zł przeznaczyć na zasilenie ww. funduszu. Zasilić fundusz socjalny pożyczkowy o kwotę 1.000.000 zł.
2) Zwiększyć fundusz na kształcenie o kwotę 94,60 zł.
3) Pomniejszyć fundusz celowy-pomocy społecznej o kwotę 993.047,23 zł (koszty obsługi funduszu). Zasilić fundusz celowy pomocy społecznej o kwotę 1.000.000 zł.
4) Pomniejszyć o kwotę 136.368,95 zł fundusz celowy prywatnych gabinetów.
5) Różnicę z podziału zysku w wysokości 2.043.294,13 zł przeznaczyć na zasilenie funduszu zasadniczego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

              Skarbnik                                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

          Jerzy Rdes                                                                       Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-03-29
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-06-25
Ilość odsłon artykułu 1815