UCHWAŁA Nr 17/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 17/2015

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 stycznia 2015 r.

 

w sprawie: częściowego zwolnienia z opłaty wydania opinii przez Komisję Bioetyczną.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
i art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. (Dz. U. Nr 219
poz. 1708) o izbach lekarskich, zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.11.2013 r. (uchwała ORL nr 49/2013) oraz na podstawie §10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11.05.1999r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych
(Dz. U. Nr 47 poz. 480), postanawia:

§1

1. Zwolnić (...) z części kosztów opłaty za wydanie opinii
przez Komisję Bioetyczną.
2. Wezwać do uiszczenia opłaty w wysokości 7,32 PLN (słownie: siedem złotych 32/100).
3. Do niniejszej uchwały załączyć wniosek (...) z dnia 8.12.2014 r.

§2

Do realizacji niniejszej uchwały zobowiązuje się Głównego Księgowego.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

               Skarbnik                                                                                         Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                              Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jerzy Rdes                                                                                    Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2015-01-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-03-07
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2015-03-07
Ilość odsłon artykułu 5299