UCHWAŁA Nr 2/2012 ORL

UCHWAŁA Nr 2/2012

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 stycznia 2012 r.

 

w sprawie: udzielenia pożyczki długoterminowej Kujawsko-Pomorskiej Izbie Lekarskiej
w Toruniu

 

Na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009, nr 219, poz. 1708) po rozpatrzeniu wniosku Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej w Toruniu o udzielenie pożyczki
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, postanawia:

§1

Udzielić Kujawsko-Pomorskiej Izbie Lekarskiej w Toruniu pożyczki długoterminowej  w wysokości 1.000.000 złotych (słownie: jeden milion złotych) na warunkach ustalonych w projekcie umowy pożyczki stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do podpisania umowy pożyczki, której szczegółowa treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej.

§4

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                                   Prezes    
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

    Andrzej Postek                                                                   Jacek Kozakiewicz

 

 

Załącznik nr 1
do uchwały ORL nr 2/2012
z dnia 25 stycznia 2012 r.


UMOWA POŻYCZKI

zawarta dnia   ………... w Katowicach pomiędzy:

Śląską Izbą Lekarską z siedzibą w Katowicach, 40-126 Katowice ul. Grażyńskiego 49A, zwaną dalej także  "pożyczkodawcą",   reprezentowaną przez:                                                                                                                        Prezesa ORL -  Jacka Kozakiewicza,       

Skarbnika ORL –  Jerzego Rdesa,

działających na podstawie uchwały Nr …………… Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia …………………. w sprawie udzielenia pożyczki Kujawsko-Pomorskiej Izbie Lekarskiej w Toruniu
a

Kujawsko-Pomorska Izbą Lekarską z siedzibą  w ……………………………………. zwaną dalej także "pożyczkobiorcą", reprezentowaną przez:                 

Prezesa ORL – ……………………..,                                                                      

Skarbnika ORL – …………………….     

działających na podstawie uchwały  Nr ………. Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu z dnia ……………………………………………………………………. w sprawie zawarcia umowy pożyczki od Śląskiej Izby Lekarskiej z siedzibą w Katowicach
strony zawarły umowę o następującej treści: 

§1
1. Pożyczkodawca udziela pożyczkobiorcy pożyczki  w kwocie 1000000,00 złotych  (słownie: jeden milion złotych).
2. Kwotę pożyczki pożyczkodawca przekaże w  terminie  3 dni roboczych, przelewem na rachunek wskazany przez  pożyczkobiorcę, po spełnieniu jednego z następujących warunków:
a) pożyczkobiorcy przekaże pożyczkodawca odpis aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy …. ,wpisanej do ksiąg wieczystych …………………………., przeznaczonej na nową siedzibę pożyczkobiorcy z  oświadczeniem o ustanowieniu na tej nieruchomości hipoteki dla zabezpieczenia spłaty przedmiotowej pożyczki,
b) pomiędzy Śląską Izbą Lekarska  i Naczelna Izbą Lekarska zawarta zostanie na wniosek pożyczkobiorcy umowa poręczenia spłaty pożyczki.

§2
1. Pożyczka udzielona jest na okres 36 miesięcy.

§3
1) Oprocentowanie pożyczonej kwoty będzie miało charakter zmienny i zostanie ustalone w okresach kwartalnych na poziomie wskaźnika Wibor+3punkty procentowe z zastrzeżeniem dokonywania waloryzacji po każdym okresie. 
2) W dniu podpisania umowy stawka Wibor wynosi …..   ………….., oprocentowanie pożyczki na dzień ………. wynosi  - ……..% w stosunku rocznym, przy czym dla ustalenia stopy procentowej przyjmuje się stawkę Wibor 3M
1. na pierwszy trzymiesięczny okres z dnia ………….
2. na następne trzymiesięczne okresy stawkę notowaną na pierwszy dzień roboczy rozpoczynający kolejny trzymiesięczny okres.                                                          

§4
a) Począwszy od  ……..2012 roku pożyczkobiorca w terminie do 10 każdego miesiąca kalendarzowego  wpłacał będzie na rachunek bankowy Pożyczkodawcy numer ………………………………….należne  odsetki od kapitału,   
b) Termin wpłat uważa się za zachowany w przypadku uznania rachunku Pożyczkodawcy należna kwotą  najpóźniej w dniu wyznaczonym do spłaty.

c) Od  wpłat dokonywanych  z opóźnieniem w stosunku do ustalonych terminów i wysokości ,pożyczkodawca naliczał będzie odsetki maksymalne , stosownie do art. 359 §2¹ kodeksu cywilnego.  

d) Do końcowego terminu na jaki została udzielona pożyczka pożyczkobiorca może  w każdym czasie spłacić całość lub część  kapitału pożyczki .W takim  przypadku   odsetki będą naliczane za czas rzeczywistego korzystania przez pożyczkobiorcę z kapitału.

§5
1. Dla zabezpieczenia pełnej i terminowej spłaty pożyczki Pożyczkobiorca wystawi weksel własny in blanco i upoważnia Pożyczkodawcę do jego wypełnienia według następującej deklaracji wekslowej:
„ Pożyczkodawca ma prawo w każdym czasie wypełnić weksel na kwotę odpowiadającą niespłaconemu w ustalonym terminie  zadłużeniu z tytułu zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami kapitałowymi, odsetkami umownymi za opóźnienia oraz innymi kosztami, Pożyczkodawca ma prawo wypełnić weksel według swego uznania wskazaną przez siebie datą i miejscem płatności oraz klauzulą „bez protestu” i przedstawić go Pożyczkobiorcy do wykupu w terminie 7 dni od daty wezwania do wykupu”.  
1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest wręczyć podpisany przez siebie weksel własny in blanco wraz z zawarciem niniejszej umowy.
2. Pożyczkodawca zobowiązuje się zwrócić wystawcy weksel w ciągu 7 dni od całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami.

§6
Wszelkie koszty zawarcia niniejszej umowy  ponosi Pożyczkobiorca.

§7
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Pożyczkodawca:                                                                             Pożyczkobiorca:

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-01-25
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-05-26
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-05-31
Ilość odsłon artykułu 7436