UCHWAŁA Nr 404/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 404/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: doposażenia i wykonania drobnych napraw w bazie noclegowej
w Warszawie

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018r. poz. 168) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na doposażenie i wykonanie drobnych napraw w bazie noclegowej
w Warszawie przy ul. Sobieskiego 102a przeznaczając na ten cel kwotę 70.500 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100) zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Skarbnik                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                Okręgowej Rady Lekarskiej

          Jan Cieślicki                                                        Tadeusz Urban

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-06-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-08-26
Ilość odsłon artykułu 886