UCHWAŁA Nr 142/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 142/2012
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH
z dnia 28.03.2012 r. 


w sprawie wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.  z 2005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461, Nr 117 poz. 790, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz. 1600,  z 2006 r.) i § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzeniu wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, złożonego przez MEDFORUM Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
ul. Brynowska 70  oraz uchwały Nr 135/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 09.03.2012 r. w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, uchwala się, co następuje:
§ 1

Wpisuje się  organizatora kształcenia -  MEDFORUM Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
ul. Brynowska 70 do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, pod numerem 55-000052-001-0016.
§ 2
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone numerem wymienionym w § 1.
§ 3
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.

                     Sekretarz                                                                         Prezes
     Okręgowej Rady Lekarskiej                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

               Andrzej Postek                                                             Jacek Kozakiewicz


 


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-03-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-05-30
Ilość odsłon artykułu 6150