UCHWAŁA Nr 269/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 269/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20.09.2017 r.


w sprawie ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zamiany wpisu do rejestru

  Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 5 pkt. 11 i art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 XII 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.), w związku z art. 19 ust. 3, art. 19c ust. 4 i art. 19d ust. 5 ustawy z dnia 5 XII 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm) i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 XII 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006 r. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa i uchwały Nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 I 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach - po rozpatrzeniu oświadczenia organizatora kształcenia Ośrodek Szkoleniowo Usługowy PRIORYTET z siedzibą w Bytomiu ul. Łużycka 12 o zmianę terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów wpisanego/ej do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000030-003-0027 uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się nowy termin prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez Ośrodek Szkoleniowo Usługowy PRIORYTET z siedzibą w Bytomiu ul. Łużycka 12 w terminie od 22.09.2017 r. do 24.09.2017r., na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w przedmiocie i zakresie obejmującym kurs: „Ochrona radiologiczna pacjenta” - na podstawie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego zrealizowaniu, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000030-003-0027.
§ 2
Dokonuje się zmiany wpisu organizatora kształcenia, o którym mowa w § 1, w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1, 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz oznacza się tak zmieniony wpis kolejnym numerem 55-000030-003-0028.
§ 3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone nowym numerem, określonym w § 2.
§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania. Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.
 

                Sekretarz                                                                        Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                 Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2017-09-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-10-30
Ilość odsłon artykułu 1665