UCHWAŁA Nr 383/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 383/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: organizacji wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego do Kiszyniowa w dniach
5-7.10.2018


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

1. Przeznaczyć ze środków budżetowych kwotę w wysokości 30.000 zł na sfinansowanie wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego o nazwie „Nowości w medycynie” w terminie 5-7 października 2018 r., które odbędzie się w Kiszyniowie w Mołdawii.
2. Uczestnicy dokonają odpłatności zgodnie z uchwałą Prezydium ORL Nr 286/2015
z dnia 25.11.2015r. w sprawie zasad ponoszenia kosztów wyjazdów służbowych szkoleniowych i integracyjnych członków Śląskiej Izby Lekarskiej, osób im towarzyszących oraz pracowników Biura Śląskiej Izby Lekarskiej.
3. Zatwierdzić listę uczestników wraz z przypisaną wysokością odpłatności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Zobowiązać Głównego Księgowego do uruchomienia płatności związanych z organizacja przedmiotowej imprezy szkoleniowo – integracyjnej.

§3
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

               Skarbnik                                                                        Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jan Cieślicki                                                               Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-06-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-08-26
Ilość odsłon artykułu 858