UCHWAŁA Nr 48/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 48/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: zgody na zbycie przez Śląską Izbę Lekarską udziałów w April Polska Medbroker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168), uwzględniając zakaz zawarty w art. 25 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486 z późn. zm.), który wejdzie w życie z dniem 1 października 2018 r., postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na zbycie przez Śląską Izbę Lekarską 5 (słownie: pięciu) udziałów
o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział w April Polska Medbroker Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-833) przy ulicy Siennej 73, wpisanej do Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 96287.
2. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy zbycia wszystkich w/w udziałów wybranemu przez nich nabywcy za cenę nie niższą niż ich wartość nominalna.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


              Skarbnik                                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

          Jan Cieślicki                                                                          Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-06-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-07-22
Ilość odsłon artykułu 939