UCHWAŁA NR 21/2011 ORL

UCHWAŁA NR 21/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
w dniu 15 czerwca 2011 r.

 


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania
finansowego Spółki z o.o. „Dom Lekarza”.
 

 

Na podstawie art. 228 pkt. 1 i 231 §2 pkt. 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. nr 90 poz. 1037 z późn. zm.) w związku z art. 5 pkt. 23 w związku
z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. (Dz.U. Nr 219 poz. 1708) o izbach lekarskich, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, postanawia co następuje:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki
z o.o. „Dom Lekarza” w Katowicach sporządzone na dzień 31.12.2010 r., wykazujące
po stronie aktywów i pasywów kwotę 327.151,47 zł oraz zatwierdzić rachunek zysków
i strat Spółki za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 r. wykazujący zysk w wysokości 12.364,43 zł (netto).
Sprawozdanie i rachunek zysków i strat stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zastępca Sekretarza                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                    Okręgowej Rady Lekarskiej

Krystian Frey                                           Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-06-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-10-28
Ilość odsłon artykułu 7309