UCHWAŁA Nr 14/2011 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 14/2011

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 stycznia 2011 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. 
z 2008 r. Nr 136, poz. 857) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenie o tematyce:
- „Nowości w medycynie pracy” - w dniu 15.02.2011 ze środków Zespołu ds. orzekania
i opiniowania sądowo-lekarskiego
- „Choroby układu pozapiramidowego u dzieci – postępy w diagnostyce i terapii”-
w dniu 14.04.2011 ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2

Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3

Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Wiceprezesowi ORL Kol. Halinie Borgiel-Marek.                                                     

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz                                                                                Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                                                        Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-01-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-10-17
Ilość odsłon artykułu 6542