UCHWAŁA NR 2/2017 XXXVII OZL

UCHWAŁA NR 2/2017


XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 8 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach

 

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, na podstawie §5 pkt b regulaminu obrad XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2017 XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 8.04.2017 r., uchwala co następuje:

§1

Przyjąć następujący porządek obrad:

I godz. 900
1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wprowadzenie sztandaru, hymn.
3. „Pro Memoria” – wspomnienia zmarłych lekarzy i lekarzy dentystów.
4. Uchwalenie regulaminu obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu.
7. Wybór Komisji Zjazdowych:
- mandatowej,
- regulaminowej,
- wniosków i uchwał.
945 – 1000 przerwa
II godz. 1000
8. Powitanie Gości.
9. Wręczenie odznaczeń państwowych i samorządowych.
10. Wystąpienie Prezesa ORL.
11. Wystąpienia zaproszonych Gości.
1145 – 1200 przerwa

III godz. 1200

12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
13. Sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej z działalności w 2016 roku.
14. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2016.
15. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
16. Dyskusja nad sprawozdaniami.
17. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań:
- Okręgowej Rady Lekarskiej,
- finansowego z wykonania budżetu,
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
18. Uchwalenie absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej.
19. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
20. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego.
21. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Wyborczej.
22. Dyskusja nad sprawozdaniami.
23. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań:
- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
- Okręgowego Sądu Lekarskiego,
- Okręgowej Komisji Wyborczej.
24. Uchwalenie budżetu na 2017 rok.
25. Dyskusja.
26. Podjęcie uchwał XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy.
27. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 


Sekretarz                                                                                   Przewodniczący
XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                    XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś                                                                            Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2017-04-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-10
Ilość odsłon artykułu 1470