UCHWAŁA Nr 105/2019 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 105/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 lutego 2019 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na wykonanie remontu pomieszczeń na parterze
 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 120.000 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) na wykonanie remontu pomieszczeń na parterze w obiekcie Dom Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
2. Zawrzeć stosowne umowy na wykonanie remontu pomieszczeń na parterze tj. prac budowlanych i instalacyjnych.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia niezbędnych umów, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

                    Skarbnik                                                                                    Prezes
     Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

                Jan Cieślicki                                                                          Tadeusz Urban
 

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-02-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-04-11
Ilość odsłon artykułu 451