UCHWAŁA Nr 49/2011 ORL

UCHWAŁA Nr 49/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 26 października 2011 r.

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla koła samorządu

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie §10 pkt. 5 i 6 ppkt. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do Uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu  Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach  uchwala co następuje:

§1
Udziela się Kołu Samorządu działającemu na terenie Szpitala Specjalistycznego Nr 2  w Bytomiu upoważnienia do podejmowania następujących działań:
1. reprezentowania i obrony interesów indywidualnych i zbiorowych członków koła;
2. negocjowania warunków pracy członków koła;
3. reprezentowania i ochrony zawodu lekarza wykonywanego przez członków Koła Samorządu;
4. integrowania środowiska lekarskiego zrzeszonego w Kole Samorządu.

§2
1. W zakresie spraw objętych niniejszą uchwałą oraz w ramach udzielonego pełnomocnictwa Koło Samorządu jest uprawnione do występowania wobec organów zakładu opieki zdrowotnej oraz związków zawodowych działających na terenie zakładu. 2. W sprawach dotyczących: ogólnych zasad wykonywania zawodu lekarza, obrony interesów wspólnych dla całego środowiska lekarskiego oraz w razie reprezentowania Koła Samorządu wobec władz państwowych, organów administracji publicznej oraz organów wymiaru sprawiedliwości Koło Samorządu zobowiązane jest przedłożyć projekt stanowiska albo pisma do akceptacji Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

§3
Zobowiązuje się Zarząd Koła Samorządu do informowania Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach o podjętych działaniach.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz                                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                                                      Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-10-26
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-11-20
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-11-20
Ilość odsłon artykułu 7967