UCHWAŁA NR 6/2016 XXXVI OZL

 UCHWAŁA NR 6/2016

XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 9 kwietnia 2016r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku za rok 2015.


XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), postanawia:

§1
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2015, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Zatwierdzić bilans za rok 2015 wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 31.926.218,45 PLN.

§3
Zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2015, dodatni wynik finansowy w wysokości 2.798.348,90 PLN przeznaczyć na działalność statutową ŚIL.

§4
Dokonać podziału zysku za 2015r. w wysokości 2.798.348,90 PLN w następujący sposób:
1. Równowartość kwoty odsetek od pożyczek udzielonych z funduszu socjalnego pożyczkowego w wysokości 247.262,18 PLN przeznaczyć na zasilenie w/w funduszu. Zasilić fundusz socjalny pożyczkowy o kwotę 1.000.000 PLN.
2. Pomniejszyć fundusz na kształcenie o kwotę 169,30 PLN.
3. Pomniejszyć fundusz celowy-pomocy społecznej o kwotę 666.009,83 PLN (koszty obsługi funduszu). Zasilić fundusz celowy pomocy społecznej o kwotę 1.200.000 PLN.
4. Pomniejszyć o kwotę 133.677,23 PLN fundusz celowy prywatnych gabinetów.
5. Różnicę z podziału zysku w wysokości 1.150.943,08 PLN przeznaczyć na zasilenie funduszu zasadniczego.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                    Sekretarz                                                                                Przewodniczący
 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                             XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                             Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2016-04-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-04-16
Ilość odsłon artykułu 2643