UCHWAŁA Nr 41/2017 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 41/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15.02.2017 r.

w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461, Nr 117 poz. 790, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz. 1600, z 2006 r.) i § 7 rozporządzenia Mi-nistra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa i uchwały 150/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2016 roku - po rozpatrzeniu wystąpienia Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Śląski z sie-dzibą w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000009-001-0019 o po-nowne potwierdzenie spełnienia warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego, uchwala się, co następuje:
§ 1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w formie posiedzenia towarzystwa: „ Broncho-fiberoskopia w oddziale intensywnej terapii i bloku operacyjnym”, „Zaburzenia krzepnięcia – pły-noterapia, transfuzje, homeostaza” w terminie od 10.02.2017 r. do 20.02.2017r. na obszarze Ślą-skiej Izby Lekarskiej w Katowicach, na podstawie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące plano-waną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształce-nia, oraz podlegającego, po jego zrealizowaniu, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego sys-temu oceny jakości kształcenia – przez Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Śląski z siedzibą w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 wpisanego do rejestru podmio-tów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000009-001-0019.
§ 2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe leka-rzy i lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz oznacza się ko-lejnym numerem 55-000009-001-0020.
§ 3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie pody-plomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone nowym numerem, określonym w § 2.
§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekar-skiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.
 

 

              Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                    Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-02-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-04-06
Ilość odsłon artykułu 1911