UCHWAŁA Nr 4/2016 ORL

 UCHWAŁA Nr 4/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 10 lutego 2016 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 64/2015 ORL w Katowicach z dnia 9.12.2015 roku
w sprawie zmiany zasad udzielania pożyczek z Funduszu Socjalnego


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie art. 5 pkt. 19 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 651, z późn. zm.), kontynuując ustalone preferencyjne warunki udzielania pożyczek członkom posiadającym Kartę Dużej Rodziny Lekarskiej, postanawia:

§1
1. Zmienia się treść §2 uchwały Nr 64/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2015 roku ustalającego zasady udzielania pożyczek z Funduszu Socjalnego ŚIL, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§2
1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczki z Funduszu Socjalnego na kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Socjalno-Bytowa może wyrazić zgodę na udzielenie członkowi ŚIL pożyczki do kwoty 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
3. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości dotyczących wysokości wnioskowanej pożyczki lub zasadności jej udzielenia Komisja Socjalno-Bytowa zwraca się do Prezydium ORL o podjęcie decyzji.”

2. Zmienia się treść §3 uchwały Nr 64/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2015 roku ustalającego zasady udzielania pożyczek z Funduszu Socjalnego ŚIL, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§3
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 ustala się wysokość oprocentowania pożyczek na 2% w skali rocznej od udzielonej pożyczki.
2. Wysokość odsetek od pożyczek udzielanych uprawnionym członkom Śląskiej Izby Lekarskiej będących posiadaczami Karty Dużej Rodziny Lekarskiej, ustala się na 1,0% w stosunku rocznym od udzielonej pożyczki.”

§2
1. §1 ust. 1 uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. §1 ust. 2 uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1.01.2016 roku.
 

               Skarbnik                                                                     Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jerzy Rdes                                                            Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-02-10
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-01
Ilość odsłon artykułu 2775