UCHWAŁA Nr 107/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 107/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 7 lutego 2018 r.

 

w sprawie: zgody na zaciąganie przez Komisję Sportu i Rekreacji ORL w Katowicach zobowiązań w zakresie działalności planowanej na rok 2018


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie §1 pkt. 2 uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,
na wniosek Przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji ORL w Katowicach uchwala co następuje:

§1

1. Zezwala się na przygotowywanie i prowadzenie przez Komisję Sportu i Rekreacji ORL w Katowicach imprez przewidzianych w planie działalności na rok 2018, których finansowanie przewidziane jest w ramach środków przeznaczonych do wykorzystania przez Komisję Sportu i Rekreacji w projekcie budżetu.
2. Do czasu uchwalenia budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej na rok 2018 wysokość zobowiązań z tytułu działalności wymienionej w ustępie 1 nie może przekroczyć 25% planowanego budżetu dla komisji.

§2

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                   Skarbnik                                                                         Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

                 Jerzy Rdes                                                               Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-02-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-22
Ilość odsłon artykułu 927