UCHWAŁA Nr 385/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 385/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 czerwca 2018 r.

 

w sprawie: Domu Lekarza Seniora w Sosnowcu

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz zgodnie z §1 pkt 1 uchwały nr 27/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

Dokonać przeglądu i oceny funkcjonowania Domu Lekarza Seniora w Sosnowcu pod kątem: organizacji, zasad funkcjonowania, celowości utrzymywania, koniecznych i planowanych nakładów, możliwości, sposobu i perspektyw wykorzystania oraz kierunków rozwoju.

§2

Upoważnić członka Prezydium ORL w Katowicach Kol. Macieja Hamankiewicza podejmowania w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej czynności w celu realizacji zadania określonego w Paragrafie 1.

§3

1. Zobowiązać Kol. Macieja Hamankiewicza do składania przed Okręgową Radą Lekarską w Katowicach sprawozdań z podejmowanych działań, za okresy półroczne, tj. do dnia 30 czerwca oraz do 31 grudnia każdego roku.

2. Ustalić, że pierwsze sprawozdanie winno zostać złożone do dnia 31 grudnia 2018 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

               Sekretarz                                                                        Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                              Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-06-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-08-26
Ilość odsłon artykułu 876