UCHWAŁA Nr 72/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 72/2012 PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH
z dnia 22.02.2012 r.
w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy
dentystów.

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 5 pkt. 11 i art.25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461, Nr 117 poz. 790, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz. 1600, z 2006 r.) i § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Medycznego „MARKU" M. Krawczyk sp.j. z siedzibą w Częstochowie ul. Loretańska 31 o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, uchwala się, co następuje:

§1

Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w terminie 28.02.2012. na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w przedmiocie i zakresie obejmującym kurs medyczny „Gradia Core i Fiber Post - ułatw sobie codzienną pracę stosując inteligentny system", na podstawie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem
formach i trybie kształcenia przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego zrealizowaniu, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego „MARKU" M. Krawczyk sp.j. z siedzibą w Częstochowie ul. Loretańska 31.

§2

1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały, jako uwzględniającej żądanie strony w całości.
 

Sekretarz                                                              Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                             Okręgowej Rady Lekarskiej
Andrzej Postek                                                  Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2012-03-20
Ilość odsłon artykułu 6242