UCHWAŁA Nr 85/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 85/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 grudnia 2018 r.

 

w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Komisji Zdrowia Publicznego oraz Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 14 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.), mając na uwadze cele i zadania Komisji Zdrowia Publicznego oraz Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu ORL w Katowicach, uchwala co następuje

§1
Udziela się Komisji Zdrowia Publicznego oraz Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach upoważnienia do podejmowania następujących działań:
1. nawiązywanie roboczych kontaktów z przedstawicielami władz samorządu terytorialnego i parlamentarzystami działającymi na terenie Śląskiej Izby Lekarskiej,
2. propagowanie wśród parlamentarzystów i samorządowców stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawach dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
3. omawianie z parlamentarzystami i samorządowcami problemów dotyczących zmian systemowych w ochronie zdrowia.

§2
W zakresie spraw objętych niniejszą uchwałą oraz w ramach udzielonego upoważnienia Komisja Zdrowia Publicznego oraz Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach wobec władz państwowych, samorządowych i organów administracji publicznej zobowiązana jest przedłożyć projekt stanowiska lub pisma do akceptacji Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach.

§3
Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Zdrowia Publicznego oraz Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do informowania Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach o podjętych działaniach.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


               Sekretarz                                                                       Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                               Tadeusz Urban

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-12-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-12-27
Ilość odsłon artykułu 808