UCHWAŁA Nr 50/2015 ORL

UCHWAŁA Nr 50/2015

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 października 2015 r.

 

w sprawie: zawarcia z Ministrem Zdrowia umowy na przekazanie w 2015 roku środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawie o izbach lekarskich


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 651 ze zm.), postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na zawarcie z Ministrem Zdrowia umowy na przekazanie w 2015 roku środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawie o izbach lekarskich w kwocie 308.914 zł (słownie: trzysta osiem tysięcy dziewięćset czternaście złotych).

§2

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do podpisania umowy, o której mowa w §1 uchwały.

§3

Zobowiązać Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do podjęcia działań zmierzających do uzyskania pełnej kwoty rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z realizacją zadań, o których mowa w §1 uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 
               Skarbnik                                                                                                   Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jerzy Rdes                                                                                         Jacek Kozakiewicz

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-10-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-11-08
Ilość odsłon artykułu 3684