UCHWAŁA Nr 310/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 310/2017

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 października 2017 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup oprogramowania.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016r. poz. 522) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

1. Przeznaczyć kwotę w wysokości 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) – ze środków budżetowych - na zakup oprogramowania finansowo-księgowego Comarch ERP Optima dla celów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i ewidencji majątku oraz niezbędnego przeszkolenia celem wdrożenia w/w oprogramowania.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, J. Bajonowski, D. Bojarczuk, K. Sadownik prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 2BSOFT S.C. J. Bajonowski, D. Bojarczuk, K. Sadownik w Gliwicach.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

               Skarbnik                                                                    Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jerzy Rdes                                                                Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2017-10-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-12-03
Ilość odsłon artykułu 1381