UCHWAŁA Nr 9/2018 ORL

 UCHWAŁA NR 9/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 21 lutego 2018 r.
 


w sprawie: zmiany uchwały Nr 62/2016 ORL w sprawie trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej.


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt.7 oraz art.114 ust.3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 522), stosownie do postanowień zawartych w Regulaminie Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz Uchwały Nr 14/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy z 27.03.2010 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej ŚIL, po zapoznaniu się z informacją OROZ o wynikach postępowań wszczynanych na wniosek Skarbnika w stosunku do członków zalęgających z płaceniem składki członkowskiej, postanawia:

§1

Zmienić treść paragrafu 4 uchwały Nr 62/2016 w ten sposób, że dotychczasowa treści oznaczona zostaje jako ustęp 1, po czym dodaje się ustęp 2 w brzmieniu następującym:

„2. W szczególnych przypadkach usprawiedliwionych trudną sytuacją życiową członka, Skarbnik, po zaciągnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Socjalno-Bytowej i Przewodniczącego Komisji Finansowej, może rozłożyć spłatę zadłużenia wraz z należnymi odsetkami na nie więcej niż 36 rat miesięcznych.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwalić tekst jednolity uchwały Nr 62/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z 14 grudnia 2016 r. w sprawie trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 

 

                  Sekretarz                                                                     Prezes

  Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                         Jacek Kozakiewicz
 

 

 Załącznik
do uchwały ORL Nr 9/2018
z dnia 21.02.2018r.

Tekst jednolity uchwały Nr 62/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej


UCHWAŁA NR 62/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 grudnia 2016 roku


w sprawie: trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek
członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej.

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt.7 oraz art.114 ust.3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 522), stosownie do postanowień zawartych w Regulaminie Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach oraz Uchwały Nr 14/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
z 27.03.2010 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej ŚIL, realizując uchwałę
Nr 13/2012 XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 31.03.2012 w sprawie zaległych składek członkowskich, w związku z tezami zawartymi w postanowieniu Sądu Najwyższego z 11.02.2016 roku postanawia:
§1

Uznać zaprzestanie terminowego płacenia przez członków ŚIL należnej składki członkowskiej za przewinienie zawodowe, a zaleganie z opłacaniem składki za więcej niż sześć okresów miesięcznych uznać za rażące naruszenie podstawowych obowiązków członka.

§2
W stosunku do członków, którzy zalegają z opłacaniem składki przez okres dłuższy niż sześć miesięcy i nie reagują na skierowane do nich wezwanie do uregulowania zaległości w wyznaczonym dodatkowym terminie, Skarbnik ORL, zgodnie z regulaminem kieruje do OROZ zawiadomienie o popełnieniu przewinienia zawodowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania.

§3
Niezależnie od postępowania o którym mowa w §2, w stosunku do członka zalegającego z opłacaniem składki przez okres 12 miesięcy, Skarbnik ORL postanawia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego w administracji albo występuje do Prezydium ORL z wnioskiem o zaniechanie takiego postępowania ze względu na jego nieopłacalność lub przewidywaną bezskuteczność.

§4
1. Na wniosek członka, który w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty zwrócił się z prośbą o rozłożenie zaległości na raty, Skarbnik może w uzasadnionych okolicznościach rozłożyć ich spłatę wraz z odsetkami w maksymalnie 12 ratach. Niedotrzymanie ustalonych terminów spłaty rat pociąga wszczęcie postępowania opisanego w §2 i §3.
2. W szczególnych przypadkach usprawiedliwionych trudną sytuacją życiową członka, Skarbnik, po zaciągnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Socjalno-Bytowej i Przewodniczącego Komisji Finansowej, może rozłożyć spłatę zadłużenia wraz z należnymi odsetkami na nie więcej niż 36 rat miesięcznych.”.

§5
Zobowiązać Skarbnika ORL do składania ORL w okresach półrocznych sprawozdania z wyników postępowań skierowanych na uzyskanie przez ŚIL zaległych składek członkowskich.

§6
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały trącą moc: Uchwała Nr 12/2009 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 25.04.2009 roku w sprawie wniosku o obniżenie wymiaru składki członkowskiej i wniosku o zwolnienie od składki członkowskiej,
Uchwała Nr 17/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 18.04.2012 roku w sprawie lekarzy zalegających z płaceniem składki członkowskiej.
 

                Sekretarz                                                                  Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                   Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-02-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-01
Ilość odsłon artykułu 1176