UCHWAŁA Nr 286/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 286/2013

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 września 2013 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:

- „Borelioza w orzecznictwie lekarskim, medycynie pracy i medycynie środowiskowej”, który odbędzie się 8.10.2013r. - ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego
- „Polityka karalności – wyroki sądów powszechnych w świetle skarg rozpatrywanych przez OROZ i OSL”, który odbędzie się 19.10.2013 - ze środków OROZ
- „Kazusy w rozpatrywaniu skarg osadzonych w świetle przewidywanych zmian legislacyjnych ustawy o izbach lekarskich”, który odbędzie się 5.10.2013 - ze środków OROZ
- „Analiza ustawy o izbach lekarskich w aspekcie odpowiedzialności zawodowej – propozycje zmian legislacyjnych w ustawie”, który odbędzie się 5.10.2013 - ze środków OROZ

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Wiceprezesowi ORL Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


               Sekretarz                                                                                              Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                              Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                                                 Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-09-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-10-23
Ilość odsłon artykułu 5362