UCHWAŁA Nr 70/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 70/2014

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 października 2014 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 8/2002 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 6.03.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości pożyczki pieniężnej z funduszu na kształcenie


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie art. 5 pkt. 19 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708, z późn. zm.) realizując zasady ustalone w Regulaminie funduszu pożyczkowego Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego i Specjalizacji utworzone na podstawie uchwały ORL Nr 19/94 z dn. 30.11.94 r. postanawia:

§1

W §2 uchwały Nr 8/2002 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 6.03.2002 r., zmienionej uchwałą Nr 25/2002 ORL w Katowicach z dnia 11.10.2002 r. i uchwałą Nr 8/2005 ORL w Katowicach, w sprawie ustalenia wysokości pożyczki pieniężnej z funduszu na kształcenie, wysokość odsetek od udzielonych pożyczek ustala się na 1% w stosunku rocznym od kwoty udzielonej pożyczki.

§2

Ogłosić jednolity tekst uchwały ORL nr 8/2002 uwzględniający zmianę zawartą w §1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem 1 listopada 2014r.
2. Wnioski o udzielenie pożyczek złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, rozpatruje się na dotychczasowych zasadach.

 

 

                Sekretarz                                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                         Jacek Kozakiewicz

 

 

Załącznik
do uchwały ORL Nr 70/2014
z dnia 22 października 2014 r.

 

Tekst jednolity uchwały nr 8/2002 ORL z dnia 6.03.2002 r.

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8 i art. 25 pkt. 1b i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30 poz. 158 z 1989 r.) realizując zasady ustalone w Regulaminie funduszu pożyczkowego Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego i Specjalizacji utworzone na podstawie uchwały ORL Nr 19/94 z dn. 30.11.94 r. postanawia:

§1

Maksymalną wysokość pożyczki z funduszu na kształcenie ustala się na kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

§2

Wysokość odsetek od udzielonych pożyczek ustala się na 1% w stosunku rocznym od kwoty udzielonej pożyczki.

§3

Zobowiązuje się Komisję ds. Kształcenia do przestrzegania ustalonych warunków przyznawania pożyczek z funduszu na kształcenie.

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi ORL i Gł. Księgowemu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-10-22
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-11-15
Ilość odsłon artykułu 4574