UCHWAŁA Nr 133/2015 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 133/2015
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 maja 2015 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup teczek zawieszkowych.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 31.600 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych 00/100) – ze środków budżetowych - na zakup 9.000 sztuk teczek zawieszkowych dla potrzeb działu rejestru lekarzy.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                Skarbnik                                                                                                 Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

              Jerzy Rdes                                                                                       Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2015-05-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-07-23
Ilość odsłon artykułu 3362