UCHWAŁA Nr 277/2014 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 277/2014

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 10 września 2014 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Polityka karalności w praktyce – orzecznictwo organów dyscyplinarnych”, który odbędzie się 19-21.09.2014 – ze środków OROZ
- „Wybrane zagadnienia z zakresu odpowiedzialności zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów”, który odbędzie się 3-5.10.2014 – ze środków OROZ
- „Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w aspekcie nałożonych przez nią obowiązków na lekarza”, który odbędzie się 14.11-12.12.2014 – ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

            Z-ca Sekretarza                                                                    Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

           Danuta Korniak                                                           Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-09-10
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-11-15
Ilość odsłon artykułu 4181