UCHWAŁA Nr 50/2019 ORL

UCHWAŁA Nr 50/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 maja 2019 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na wykonanie nowej strony internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.), uwzględniając opinię Zespołu ds. utworzenia nowej strony internetowej ŚIL, powołanego uchwałą nr 76/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14 listopada 2018 r., postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 24.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) na wykonanie nowej strony internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Markowi Mucharskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą sm32 STUDIO Marek Mucharski z siedzibą w Żywcu.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

  

                   Skarbnik                                                                          Prezes
     Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

               Jan Cieślicki                                                                 Tadeusz Urban

  

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-05-22
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-08-08
Ilość odsłon artykułu 465