UCHWAŁA Nr 292/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 292 / 2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22.08.2012r.

w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

 

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461, Nr 117 poz. 790, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz. 1600, z 2006 r.) i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Koło Chorzów z siedzibą w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000016-001-0016 o ponowne potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego, uchwala się, co następuje:
§ 1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym zebranie naukowe: „Cukrzyca typu I – współczesna diagnostyka i leczenie.”, „Wysokodawkowana chemioterapia wspomagana przeszczepieniem autologicznych komórek hematopoetycznych w cukrzycy typu I – własne doświadczenia., „Współczesny standary postępowania w układowych chorobach tkanki łącznej o agresywnym przebiegu.”, „Wysokodawkowana chemioterapia wspomagana przeszczepieniem autologicznych komórek hematopetycznych w chorobach układowych tkanki łącznej – własne doświadczenia”, „Leczenie wspomagające G-CSF – aktualne zalecenia EORTC”, „Epidemia otyłości zagrożeniem zdrowia kobiet i mężczyzn, profilaktyka i leczenie”, „Diagnostyka i leczenie chorób trzustki – aktualne standardy leczenia” w terminie od 08.09.2012 r. do 08.11.2012 r. na podstawie ponownie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego realizacji, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło Chorzów z siedzibą w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11 wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000016-001-0016.
§ 2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz oznacza się kolejnym numerem 55-000016-001-0017.
§ 3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone nowym numerem, określonym w § 2.
§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.

             

              Sekretarz                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                      Jacek Kozakiewicz
 


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-08-22
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-11-11
Ilość odsłon artykułu 5073