UCHWAŁA Nr 212/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 212/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 lipca 2017 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016r. poz. 522), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 125) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „VII Katowickie Spotkanie Kliniczne Pediatrów i Nefrologów”, które odbędzie się 2.12.2017r. - ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Formy zatrudnienia lekarzy w świetle przepisów prawa pracy i orzeczeń”, które odbędzie się 7.10.2017r. - ze środków Komisji ds. Młodych Lekarzy
- „IV Andrzejki Stomatologiczne 2017”, które odbędą się 23-25.11.2017r. – ze środków Komisji Stomatologicznej
- „Szkolenie podstawowe dla kandydatów na biegłych sądowych i biegłych sądowych”, które odbędzie się 13.10-17.11.2017r. – ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                Sekretarz                                                              Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                  Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-07-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-10-28
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2017-10-30
Ilość odsłon artykułu 1989